64 m2 - 154 m2
Chưa công bố
Đa dạng
Ưu đãi nhất
Đa dạng
Ưu đãi nhất
Đa dạng
Ưu đãi nhất
Đa dạng
Ưu đãi nhất
60m2 - 131m2
Từ 29 - 32 triệu/m2
82m2 - 270m2
Ưu đãi nhất