Đất nền ven biển Phan Thiết liệu có bùng nổ trong năm 2019?

Năm 2018 là năm bùng nổ loại hình bất động sản đất nền ven biển hầu hết các tỉnh có tiềm năng du lịch vậy trong năm 2019 liệu đất nền Phan thiết có bùng nổ. BÙNG NỔ ĐẤT NỀN VEN BIỂN TẠI CÁC KHU ĐẶC KHU KINH TẾ 2018...